Условия на игра „Спечели с Kagamibeauty“

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ТОМБОЛА / СПЕЧЕЛИ С KAGAMIBEAUTY
(НАГРАДА “КОМПЛЕКТ ЗА ПЪТ” На BANILA CO

I. ОРГАНИЗАТОР

 1. Организатор на играта е „Насси Трейд България ЕООД“ , ЕИК: 206275877, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Банишора, бл 57, вх А
 2. Настоящите правила за провеждане на томбола “Спечели с Kagamibeauty” са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 1. Периодът за участие е от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г., 12:00 часа включително.

IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. В играта има право да участва всяко физическо и юридическо лице.
 2. Участието в томболата е ограничено до местожителство на територията на Република България.

ІV. УСЛОВИЯ И НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ

 1. Всеки клиент, с активен и валиден фейсбук и/или инстаграм акаунт, който е последвал страницата на Kagamibeauty във фейсбук https://www.facebook.com/Kagamibeauty-105101441759553 и/или страницата на Kagamibeauty в инстаграм https://www.instagram.com/kagamibeauty.bg/ и е написал коментар под поста “Участвам”, участва в
  кампанията с възможност да получи следната награда:
 • Комплект за път на марка Banila Co
 1. Тегленето на наградата ще се извърши на 11.06.2021 г. в 13:00 часа чрез специализиран
  софтуер. На случаен принцип ще бъдe избран печеливш в присъствието на
  комисия, съставена от организатора. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от тегленето на томболата.
 2. Наградата ще се изпрати по куриер на адрес, посочен от участника.

V. ПУБЛИЧНОСТ

 1. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през
  срока на продължителност на играта на сайта на „Насси Трейд България ЕООД: www.kagamibeauty.bg

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. С предоставянето на своите данни заявявате съгласието си за участие в
  кампанията, приемате нейните условия и давате съгласието си личните Ви данни
  (име и фамилия, имейл, телефон) да бъдат обработвани от „Насси Трейд България ЕООД” в
  качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на
  настоящата кампания. Предоставените лични данни ще се обработват в
  съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
  парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
  физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
  свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ
  регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и
  останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно
  защита на личните данни. Декларация (политика) за поверителност на данните на
  „Насси Трейд България ЕООД” е публикувана на интернет адрес:
  https://kagami.holler.solutions/политика-за-поверителност/

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. Всеки участник може да получи допълнителна информация с обаждане на
  тел.: 0886825512 или на имейл: office@kagamibeautybg.
 2. Споровете между организатора и участник във връзка с играта ще се решават
  по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от
  компетентния български съд по седалището на организатора.
  Тези правила са утвърдени от организатора на играта на 07.06.2021 г.